แก้ไขวันที่ 17 มีนาคม 2560

1. ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับ WorkPlus+ Cloud

1.1 การใช้ผลิตภัณฑ์ ซอฟต์แวร์ บริการ และเว็บไซต์ของ WorkPlus+ Cloud (ซึ่งเรียกรวมกันว่า “บริการ” ในเอกสารนี้และไม่รวมบริการอื่นๆ ที่ WorkPlus+ Cloud มอบให้แก่คุณภายใต้ข้อตกลงที่เขียนขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษรแยกต่างหาก) จะอยู่ภายใต้เงื่อนไขของข้อตกลงทางกฎหมายระหว่างคุณและ WorkPlus+ Cloud “WorkPlus+ Cloud” หมายถึง บริษัท เอ็มพลัส เทคโนโลยี จำกัด ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่ที่ 111/38 หมู่ 9 ซอยแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 19 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 เอกสารนี้อธิบายถึงการจัดทำข้อตกลงและระบุเงื่อนไขบางอย่างของข้อตกลงดังกล่าว

1.2 ข้อตกลงระหว่างคุณกับ WorkPlus+ Cloud จะรวมถึงข้อกำหนดในการให้บริการที่ระบุอยู่ในเอกสารนี้เป็นอย่างน้อยเสมอ เว้นแต่จะตกลงโดยเขียนขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษรไว้เป็นอย่างอื่นกับ WorkPlus+ Cloud ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ข้อกำหนดทั่วไป”

1.3 ข้อตกลงระหว่างคุณกับ WorkPlus+ Cloud จะรวมถึงข้อกำหนดที่ระบุไว้ด้านล่างในข้อกำหนดในการให้บริการเพิ่มเติมของ WorkPlus+ Cloud และข้อกำหนดของประกาศทางกฎหมายใดๆ ที่มีผลบังคับของบริการนี้ นอกเหนือจากข้อกำหนดทั่วไป ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ข้อกำหนดเพิ่มเติม” ในกรณีที่ข้อกำหนดเพิ่มเติมมีผลบังคับใช้กับบริการหนึ่งบริการใด คุณจะสามารถเข้าถึงข้อกำหนดดังกล่าวเพื่ออ่านภายใน หรือโดยผ่านการใช้บริการนั้น

1.4 ข้อกำหนดทั่วไป รวมทั้งข้อกำหนดเพิ่มเติม เป็นส่วนประกอบของข้อตกลงที่มีผลผูกพันตามกฎหมายระหว่างคุณและ WorkPlus+ Cloud เกี่ยวกับการใช้บริการของคุณ เป็นเรื่องสำคัญที่คุณจะต้องอ่านข้อกำหนดเหล่านี้อย่างถี่ถ้วน ข้อตกลงทางกฎหมายดังกล่าวต่อไปนี้จะรวมเรียกว่า “ข้อกำหนด”

1.5 หากมีความขัดแย้งใดๆ ระหว่างข้อกำหนดเพิ่มเติมกับข้อกำหนดทั่วไป ข้อกำหนดเพิ่มเติมจะมีผลบังคับสำหรับบริการนั้น

2. การยอมรับข้อกำหนด

2.1 ในการใช้บริการ คุณจะต้องยอมรับข้อกำหนดก่อน มิฉะนั้น คุณจะไม่สามารถใช้บริการได้

2.2 คุณสามารถยอมรับข้อกำหนดได้โดย:

(ก) คลิกเพื่อยอมรับหรือเห็นด้วยกับข้อกำหนด โดย WorkPlus+ Cloud จะจัดเตรียมตัวเลือกนี้ไว้ให้คุณในอินเทอร์เฟซผู้ใช้สำหรับบริการใดๆ หรือ

(ข) โดยการใช้บริการจริง ในกรณีนี้ คุณเข้าใจและยอมรับว่า WorkPlus+ Cloud จะถือว่าการใช้บริการของคุณเป็นการยอมรับข้อกำหนดนับจากจุดนั้นเป็นต้นไป

3. ภาษาของข้อกำหนด

3.1 ในกรณีที่ WorkPlus+ Cloud ได้จัดเตรียมฉบับแปลของข้อกำหนดภาษาไทยไว้ให้คุณ คุณยอมรับว่าฉบับแปลนั้นจัดเตรียมไว้ให้คุณเพื่อความสะดวกเท่านั้น และข้อกำหนดฉบับภาษาอังกฤษจะมีผลบังคับสำหรับความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับ WorkPlus+ Cloud
3.2 หากมีความขัดแย้งใดๆ ระหว่างข้อกำหนดฉบับภาษาไทยและฉบับแปล ฉบับภาษาไทยจะมีผลบังคับ

4. การให้บริการโดย WorkPlus+ Cloud

4.1 WorkPlus+ Cloud มีการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แก่ผู้ใช้ คุณยินยอมและยอมรับว่ารูปแบบและลักษณะของบริการที่ WorkPlus+ Cloud ให้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงเป็นระยะๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

4.2 ในฐานะส่วนหนึ่งของการสร้างสรรค์สิ่งใหม่อย่างต่อเนื่องดังกล่าว คุณยินยอมและยอมรับว่า WorkPlus+ Cloud อาจเพิ่มหรือลดฟังก์ชั่นบางประการ และบริการต่างๆที่ WorkPlus+ Cloud มอบให้ แก่คุณหรือแก่ผู้ใช้โดยทั่วไป ภายใต้การพิจารณาของ WorkPlus+ Cloud แต่เพียงผู้เดียว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

4.3 คุณยินยอมและยอมรับว่า หาก WorkPlus+ Cloud ปิดการเข้าถึงบัญชีของคุณ คุณอาจถูกป้องกันไม่ให้เข้าถึงบริการ รายละเอียดบัญชีของคุณ หรือไฟล์ใดๆ หรือเนื้อหาอื่นๆ ที่อยู่ในบัญชีของคุณ

5. การใช้บริการโดยคุณ

5.1 คุณยอมรับว่าจะใช้บริการนี้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ได้รับอนุญาตตาม (ก) ข้อกำหนดและ (ข) กฎหมาย ข้อบังคับ หรือหลักปฏิบัติที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป หรือหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องใดๆ ในเขตอำนาจศาลที่เกี่ยวข้อง

5.2 คุณยอมรับว่าคุณจะไม่มีส่วนร่วมในกิจกรรมใดๆ ที่ขัดขวางหรือรบกวนบริการ (หรือเซิร์ฟเวอร์และเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับบริการ)

5.3 คุณยอมรับว่าคุณจะไม่ทำสำเนา คัดลอก ทำซ้ำ ขาย แลกเปลี่ยน หรือขายต่อบริการเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ เว้นแต่ได้รับเอกสารอนุญาติจาก WorkPlus+ Cloud

5.4 คุณยอมรับว่าคุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว (และ WorkPlus+ Cloud ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อคุณหรือต่อบุคคลที่สามใดๆ) สำหรับการละเมิดภาระผูกพันภายใต้ข้อกำหนดและผลลัพธ์ (รวมถึงความสูญเสียหรือความเสียหายที่ WorkPlus+ Cloud อาจได้รับ) ของการละเมิดดังกล่าว

6. การรักษาความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

6.1 สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับหลักปฏิบัติในการปกป้องข้อมูลของ WorkPlus+ Cloud โปรดอ่านนโยบายส่วนบุคคลของ WorkPlus+ Cloud ที่ https://www.WorkPlus+ Cloud.co.th/document/privacy.html นโยบายนี้อธิบายถึงวิธีปฏิบัติของ WorkPlus+ Cloud ต่อข้อมูลส่วนบุคคลและปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณเมื่อคุณใช้บริการ

6.2 คุณตกลงว่าจะใช้ข้อมูลของคุณตามนโยบายส่วนบุคคลของ WorkPlus+ Cloud

7. เนื้อหาในบริการ

7.1 คุณเข้าใจดีว่าข้อมูลทั้งหมด (เช่น ไฟล์ข้อมูล ข้อความลายลักษณ์อักษร ภาพถ่าย กราฟฟิก วิดีโอ หรือรูปภาพอื่นๆ) ซึ่งคุณอาจมีสิทธิ์เข้าถึงโดยเป็นส่วนหนึ่งของบริการหรือโดยผ่านการใช้บริการ เป็นความรับผิดชอบของบุคคลที่สร้างเนื้อหาดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียว ข้อมูลดังกล่าวทั้งหมดต่อไปนี้จะเรียกว่า “เนื้อหา”

7.2 คุณควรทราบว่าเนื้อหาที่นำเสนอต่อคุณโดยเป็นส่วนหนึ่งของบริการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงโฆษณาในบริการและเนื้อหาที่มีผู้สนับสนุนภายในบริการ อาจได้รับการคุ้มครองโดยสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาที่เป็นของผู้สนับสนุนหรือผู้โฆษณาที่ให้เนื้อหานั้นแก่ WorkPlus+ Cloud (หรือโดยบุคคลหรือบริษัทอื่นในนาม) ห้ามมิให้เปลี่ยนแปลงแก้ไข เช่า ให้เช่า ให้ยืม ขาย แจกจ่าย หรือสร้างผลงานต่อเนื่องโดยอาศัยเนื้อหาดังกล่าว (ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน) เว้นแต่คุณจะได้รับแจ้งจาก WorkPlus+ Cloud หรือจากเจ้าของเนื้อหานั้นให้ดำเนินการดังกล่าวได้ ตามข้อตกลงแยกต่างหาก

7.3 WorkPlus+ Cloud ขอสงวนสิทธิ์ (แต่จะไม่มีภาระผูกพัน) ในการคัดกรอง ตรวจทาน ทำเครื่องหมาย กรอง เปลี่ยนแปลงแก้ไข ปฏิเสธ หรือลบเนื้อหาใดๆ ออกจากบริการใดๆ สำหรับบริการบางอย่าง WorkPlus+ Cloud อาจจัดเตรียมเครื่องมือในการกรองเนื้อหาทางสำหรับเนื้อหาที่ละเมิดกฏหมาย ขัดต่อขนบธรรมเนียมที่ดีงาม หรือ เนื้อหาที่ละเมิดการใช้งานของผู้ใช้งานอื่น

7.4 คุณยอมรับว่าคุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว (และ WorkPlus+ Cloud ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อคุณหรือต่อบุคคลที่สามใดๆ) สำหรับเนื้อหาที่คุณสร้าง ส่ง หรือแสดง ในระหว่างที่ใช้บริการและผลลัพธ์ของการกระทำของคุณ (รวมถึงความสูญเสียหรือความเสียหายที่ WorkPlus+ Cloud อาจได้รับ)

8. กรรมสิทธิ์

8.1 คุณยินยอมและยอมรับว่า WorkPlus+ Cloud เป็นเจ้าของสิทธิ์ตามกฎหมาย กรรมสิทธิ์ และผลประโยชน์ทั้งหมดในบริการ รวมถึงสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ที่มีอยู่ในบริการ (ไม่ว่าสิทธิ์เหล่านั้นจะได้รับการจดทะเบียนไว้หรือไม่ก็ตาม และไม่ว่าสิทธิ์เหล่านั้นอาจมีอยู่ ณ ที่ใดในโลกก็ตาม)

8.2 ไม่มีส่วนใดในข้อกำหนดนี้ที่ให้สิทธิ์แก่คุณในการใช้ชื่อทางการค้า เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายการบริการ ตราสัญลักษณ์ ชื่อโดเมน และคุณลักษณะอื่นๆ ที่เป็นตราสินค้าของ WorkPlus+ Cloud เว้นแต่คุณจะได้ตกลงไว้เป็นอย่างอื่นโดยเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรกับ WorkPlus+ Cloud

8.3 หากคุณได้รับสิทธิ์อย่างชัดแจ้งให้ใช้คุณลักษณะของตราสินค้าใดๆ ดังกล่าว ตามข้อตกลงที่เขียนเป็นลายลักษณ์อักษรแยกต่างหากกับ WorkPlus+ Cloud คุณยอมรับว่าการใช้คุณลักษณะดังกล่าวของคุณจะเป็นไปตามข้อตกลงนั้น บทบัญญัติที่เกี่ยวข้องใดๆ ของข้อกำหนดนี้ และหลักเกณฑ์การใช้คุณลักษณะที่เป็นตราสินค้าของ WorkPlus+ Cloud ตามที่มีการอัปเดตเป็นระยะๆ

8.4 คุณยอมรับว่าคุณจะไม่นำออก ปิดบัง หรือแก้ไขประกาศเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ใดๆ (รวมถึงประกาศเกี่ยวกับลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า) ซึ่งอาจแนบหรือมีอยู่ภายในบริการ

8.5 คุณยอมรับว่าในการใช้บริการ คุณจะไม่ใช้เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายการบริการ ชื่อทางการค้า ตราสัญลักษณ์ของบริษัทหรือองค์กรใดๆ ในลักษณะที่มีเจตนาจะก่อให้เกิดความสับสนเกี่ยวกับเจ้าของหรือผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตของเครื่องหมาย ชื่อ หรือตราสัญลักษณ์ดังกล่าว เว้นแต่คุณจะได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งให้ดำเนินการดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรจาก WorkPlus+ Cloud

9. สัญญาอนุญาตจาก WorkPlus+ Cloud

9.1 WorkPlus+ Cloud ให้สัญญาอนุญาตส่วนบุคคลทั่วโลก ซึ่งไม่จำกัดและไม่สามารถโอนสิทธิ์ได้ โดยปราศจากค่ากรรมสิทธิ์ แก่คุณในการใช้ซอฟต์แวร์ที่ WorkPlus+ Cloud จัดเตรียมให้โดยเป็นส่วนหนึ่งของบริการที่ WorkPlus+ Cloud มอบให้แก่คุณ (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ซอฟต์แวร์”) สัญญาอนุญาตนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คุณสามารถใช้และเพลิดเพลินกับคุณประโยชน์ของบริการตามที่ WorkPlus+ Cloud จัดเตรียมไว้ให้ ในลักษณะที่ข้อกำหนดนี้อนุญาตเท่านั้น

9.2 ภายใต้เงื่อนไขของวรรค 1.2 คุณต้องไม่ (และต้องไม่อนุญาตให้บุคคลอื่นใด) คัดลอก แก้ไข สร้างผลงานต่อเนื่อง ย้อนกระบวนการผลิต แยกส่วนประกอบ หรือพยายามแยกรหัสที่มาของซอฟต์แวร์หรือส่วนหนึ่งส่วนใดในลักษณะอื่นใด เว้นแต่จะกฎหมายจะอนุญาตหรือกำหนดไว้อย่างชัดแจ้ง หรือเว้นแต่คุณจะได้รับหนังสือแจ้งเป็นกรณีเฉพาะจาก WorkPlus+ Cloud ให้ดำเนินการดังกล่าวได้

9.3 ภายใต้เงื่อนไขของวรรค 1.2 คุณไม่สามารถโอน (หรือให้อนุญาตช่วง) สิทธิ์ในการใช้ซอฟต์แวร์ ให้ผลประโยชน์ในหลักประกันที่มีต่อสิทธิ์ในการใช้ซอฟต์แวร์ หรือโอนส่วนหนึ่งส่วนใดของสิทธิ์ในการใช้ซอฟต์แวร์ของคุณในลักษณะอื่น เว้นแต่ WorkPlus+ Cloud จะอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรให้คุณดำเนินการดังกล่าวได้เป็นกรณีเฉพาะ

10. สัญญาอนุญาตให้ใช้เนื้อหาจากคุณ

10.1 คุณรักษาไว้ซึ่งลิขสิทธิ์และสิทธิ์อื่นใดที่คุณมีอยู่แล้วในเนื้อหาที่คุณส่ง โพสต์ หรือแสดงบนหรือผ่านบริการนี้

11. การอัปเดตซอฟต์แวร์

11.1 ซอฟต์แวร์ที่คุณใช้อาจมีการปรับปรุง แก้ไข จากWorkPlus+ Cloud โดยอัตโนมัติเป็นระยะๆ การอัปเดตเหล่านี้ออกแบบมาเพื่อปรับปรุง เพิ่มประสิทธิภาพ และพัฒนาบริการให้ดียิ่งขึ้น และอาจอยู่ในรูปของการแก้ไขข้อบกพร่อง ฟังก์ชันที่ปรับปรุงใหม่ โมดูลซอฟต์แวร์ใหม่ และเวอร์ชันใหม่ คุณตกลงที่จะรับการอัปเดตดังกล่าว (และอนุญาตให้ WorkPlus+ Cloud จัดส่งการอัปเดตเหล่านี้ถึงคุณ) โดยเป็นส่วนหนึ่งของการใช้บริการ

12. การสิ้นสุดความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับ WorkPlus+ Cloud

12.1 ข้อกำหนดนี้จะยังคงมีผลบังคับใช้อย่างต่อเนื่อง จนกว่าจะถูกยกเลิกโดยคุณหรือ WorkPlus+ Cloud ตามที่กำหนดไว้ด้านล่างนี้

12.2 WorkPlus+ Cloud อาจยกเลิกข้อตกลงทางกฎหมายกับคุณเมื่อใดก็ได้ในกรณีต่อไปนี้:

(ก) คุณได้ละเมิดบทบัญญัติใดๆ ของข้อกำหนดนี้ (หรือได้กระทำการในลักษณะที่เห็นได้ชัดว่าคุณไม่ได้ตั้งใจที่จะ หรือไม่สามารถปฏิบัติตามบทบัญญัติของข้อกำหนดนี้) หรือ

(ข) WorkPlus+ Cloud จำเป็นต้องดำเนินการดังกล่าวตามกฎหมาย (ตัวอย่างเช่น ในกรณีที่การให้บริการแก่คุณเป็นเรื่องผิดกฎหมาย หรือกลายเป็นเรื่องผิดกฎหมาย) หรือ

(ค) พันธมิตรที่ร่วมมือกับ WorkPlus+ Cloud ในการเสนอบริการนี้แก่คุณได้ยกเลิกความสัมพันธ์กับ WorkPlus+ Cloud หรือยุติการให้บริการแก่คุณ หรือ

(ง) WorkPlus+ Cloud กำลังอยู่ระหว่างการยกเลิกการให้บริการแก่ผู้ใช้ในประเทศที่คุณพำนักอาศัยหรือที่คุณใช้บริการ หรือ

(จ) การให้บริการแก่คุณโดย WorkPlus+ Cloud เป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ในเชิงพาณิชย์อีกต่อไป ตามความเห็นของ WorkPlus+ Cloud

12.3 ไม่มีส่วนใดในวรรคนี้ที่จะมีผลกระทบต่อสิทธิ์ของ WorkPlus+ Cloud เกี่ยวกับการให้บริการภายใต้วรรค 4 ของข้อกำหนดนี้

12.4 เมื่อข้อกำหนดเหล่านี้สิ้นสุดลง สิทธิ์ ภาระผูกพัน และความรับผิดตามกฎหมายทั้งหมดที่คุณและ WorkPlus+ Cloud ได้รับประโยชน์จาก อยู่ภายใต้บังคับ (หรือที่ได้สะสมไว้ในระหว่างช่วงเวลาที่ข้อกำหนดนี้มีผลบังคับ) หรือที่มีการแจ้งต่ออายุอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีกำหนด จะไม่ได้รับผลกระทบจากการสิ้นสุดนี้ และบทบัญญัติของย่อหน้า 19.7 จะยังคงมีผลบังคับใช้กับสิทธิ์ ภาระผูกพัน และความรับผิดดังกล่าวโดยไม่มีกำหนด

13. การยกเว้นการรับประกัน

13.1 คุณเข้าใจอย่างชัดเจนและยอมรับว่าคุณใช้บริการนี้ภายใต้ความเสี่ยงของคุณเอง และบริการนี้มีให้ "ตามสภาพ" และ “ตามที่มีอยู่”

13.2 กล่าวโดยชัดเจนคือ WorkPlus+ Cloud บริษัทย่อยและบริษัทในเครือ และผู้ให้อนุญาต มิได้รับรองหรือรับประกันต่อคุณว่า:

(ก) การใช้บริการของคุณจะเป็นไปตามความต้องการของคุณ

(ข) การใช้บริการของคุณจะไม่มีการขัดข้อง ตรงเวลา ปลอดภัย หรือปราศจากข้อผิดพลาด

(ค) ข้อมูลใดๆ ที่คุณได้รับเนื่องจากการใช้บริการนี้จะมีความถูกต้องหรือเชื่อถือได้ และ

(ง) ข้อบกพร่องในการทำงานหรือฟังก์ชันของซอฟต์แวร์ใดๆ ที่มอบให้แก่คุณโดยเป็นส่วนหนึ่งของบริการจะได้รับการแก้ไข

13.3เนื้อหาใดๆ ที่ดาวน์โหลดหรือได้มาในลักษณะอื่นโดยผ่านการใช้บริการนี้ อยู่ภายใต้การพิจารณาและความเสี่ยงของคุณเอง และคุณต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับระบบคอมพิวเตอร์ของคุณ หรืออุปกรณ์อื่น หรือการสูญหายของข้อมูล อันเกิดจากการดาวน์โหลดเนื้อหาใดๆ ดังกล่าว

13.4 ไม่มีคำแนะนำหรือข้อมูลใดๆ ไม่ว่าจะโดยวาจาหรือโดยลายลักษณ์อักษร ที่คุณได้รับจาก WorkPlus+ Cloud หรือโดยผ่านหรือจากบริการนี้ ที่จะก่อให้เกิดการรับประกันที่ไม่มีการระบุไว้อย่างชัดแจ้งในข้อกำหนดนี้

13.5 นอกจากนี้ WorkPlus+ Cloud ยังละเว้นการรับประกันและเงื่อนไขใดๆ ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันและเงื่อนไขโดยนัยเกี่ยวกับคุณค่าการเป็นสินค้า ความเหมาะสมต่อวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งอย่างใดโดยเฉพาะ และการไม่ละเมิดกรรมสิทธิ์

14. ข้อจำกัดความรับผิด

14.1 ภายใต้บทบัญญัติข้อ 13 ข้างต้น คุณเข้าใจอย่างชัดเจนและยอมรับว่า WorkPlus+ Cloud บริษัทย่อยและบริษัทในเครือ และผู้ให้อนุญาต จะไม่มีส่วนรับผิดต่อคุณสำหรับ:

(ก) ความเสียหายโดยตรง โดยอ้อม เกิดขึ้นเอง หรือเป็นกรณีพิเศษ เป็นผลจากเหตุการณ์อื่น หรือเป็นข้อยกเว้น ซึ่งอาจเกิดจากคุณ ไม่ว่าจะเนื่องจากสาเหตุใดและภายใต้ทฤษฎีความรับผิดใดๆ ทั้งนี้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การสูญเสียกำไร (ไม่ว่าจะเกิดขึ้นโดยตรงหรือโดยอ้อม) การสูญเสียภาพลักษณ์อันดีหรือชื่อเสียงทางธุรกิจ การสูญเสียข้อมูล ค่าใช้จ่ายในการจัดหาสินค้าหรือบริการทดแทน หรือความสูญเสียที่จับต้องไม่ได้อื่นๆ

(ข) ความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดจากคุณ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความสูญเสียหรือความเสียหายเนื่องจาก:

(I) การพึ่งพาความครบถ้วนสมบูรณ์ ความถูกต้อง หรือการมีอยู่ของโฆษณาใดๆ หรือเนื่องจากความสัมพันธ์หรือธุรกรรมระหว่างคุณและผู้โฆษณาหรือผู้สนับสนุนที่มีโฆษณาแสดงอยู่บนบริการนี้

(II) การเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่ WorkPlus+ Cloud อาจกระทำต่อบริการ (หรือคุณลักษณะใดๆ ภายในบริการ) เป็นการถาวรหรือชั่วคราว

(III) การลบ ความเสียหาย หรือความล้มเหลวในการจัดเก็บเนื้อหาใดๆ และข้อมูลการสื่อสารอื่นๆ ที่เก็บรักษาหรือส่งโดยหรือผ่านการใช้บริการนี้

(IV) การที่คุณไม่ได้ให้ข้อมูลบัญชีที่ถูกต้องแก่ WorkPlus+ Cloud

(V) การที่คุณไม่สามารถรักษาความปลอดภัยและความลับของรหัสผ่านหรือรายละเอียดบัญชีของคุณ

14.2 ข้อจำกัดเกี่ยวกับความรับผิดของ WorkPlus+ Cloud ที่มีต่อคุณในย่อหน้า 14.1 ข้างต้นจะมีผลบังคับ แม้ว่า WorkPlus+ Cloud จะได้รับแจ้งหรือควรจะทราบถึงความเป็นไปได้ของการเกิดความสูญเสียดังกล่าวแล้วก็ตาม

15. นโยบายลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า

15.1 WorkPlus+ Cloud มีนโยบายที่จะตอบสนองต่อการแจ้งข้อกล่าวหาว่ามีการละเมิดลิขสิทธิ์ที่เป็นไปตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาในและระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง

15.2 WorkPlus+ Cloud กำหนดขั้นตอนปฏิบัติในการร้องเรียนเรื่องเครื่องหมายการค้าเกี่ยวกับธุรกิจโฆษณาของ WorkPlus+ Cloud

16. การโฆษณา

16.1 บริการบางประเภทได้รับการสนับสนุนจากรายได้ค่าโฆษณา และอาจแสดงโฆษณาและการส่งเสริมการขาย โฆษณาเหล่านี้อาจมีการกำหนดเป้าหมายไปยังเนื้อหาของข้อมูลที่จัดเก็บอยู่ในบริการ การค้นหาที่กระทำผ่านบริการนี้ หรือข้อมูลอื่นๆ

16.2 ลักษณะ โหมด และขอบเขตของการโฆษณาโดย WorkPlus+ Cloud บนบริการนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบเป็นการเฉพาะ

16.3 ในการพิจารณาของ WorkPlus+ Cloud เพื่ออนุญาตให้คุณเข้าถึงและใช้บริการนี้ คุณยอมรับว่า WorkPlus+ Cloud อาจวางโฆษณาดังกล่าวไว้บนบริการได้

17. เนื้อหาอื่นๆ

17.1 บริการนี้อาจมีไฮเปอร์ลิงก์ไปยังเว็บไซต์ หรือเนื้อหา หรือแหล่งข้อมูลอื่นๆ WorkPlus+ Cloud อาจไม่สามารถควบคุมเว็บไซต์หรือแหล่งข้อมูลใดๆ ที่ให้บริการโดยบริษัทหรือบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ WorkPlus+ Cloud

17.2 คุณยินยอมและยอมรับว่า WorkPlus+ Cloud ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความพร้อมใช้งานของไซต์หรือแหล่งข้อมูลภายนอกใดๆ ดังกล่าว และไม่ได้รับรองโฆษณา ผลิตภัณฑ์ หรือเนื้อหาอื่นๆ ที่มีอยู่บนหรือพร้อมใช้งานจากเว็บไซต์หรือแหล่งข้อมูลดังกล่าว

17.3 คุณยินยอมและยอมรับว่า WorkPlus+ Cloud ไม่มีส่วนรับผิดต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดจากคุณ โดยเป็นผลมาจากความพร้อมใช้งานของไซต์หรือแหล่งข้อมูลภายนอกดังกล่าว หรือเป็นผลมาจากการที่คุณพึ่งพาความครบถ้วนสมบูรณ์ ความถูกต้อง หรือการมีอยู่ของโฆษณา ผลิตภัณฑ์ หรือเนื้อหาอื่นๆ บน หรือที่พร้อมใช้งานจากเว็บไซต์หรือแหล่งข้อมูลดังกล่าว

18. การเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อกำหนด

18.1 WorkPlus+ Cloud อาจทำการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดทั่วไปหรือข้อกำหนดเพิ่มเติมเป็นระยะๆ

18.2 คุณเข้าใจดีและยอมรับว่า หากคุณใช้บริการนี้หลังจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อกำหนดทั่วไปหรือข้อกำหนดเพิ่มเติมแล้ว WorkPlus+ Cloud จะถือว่าการใช้งานของคุณเป็นการยอมรับข้อกำหนดทั่วไปหรือข้อกำหนดเพิ่มเติมที่ได้รับการอัปเดต

19. ข้อกำหนดทั่วไปตามกฎหมาย

19.1 ในบางครั้งเมื่อคุณใช้บริการนี้ คุณอาจใช้บริการหรือดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ หรือซื้อสินค้า ซึ่งจัดหาให้โดยบุคคลหรือบริษัทอื่น (โดยเป็นผลมาจากหรือโดยผ่านการใช้บริการนี้) การใช้บริการ ซอฟต์แวร์ หรือสินค้าอื่นๆ ดังกล่าวอาจอยู่ภายใต้ข้อกำหนดแยกต่างหากระหว่างคุณและบริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ในกรณีดังกล่าว ข้อกำหนดนี้จะไม่มีผลกระทบต่อความสัมพันธ์ทางกฎหมายระหว่างคุณกับบริษัทหรือบุคคลอื่นๆ เหล่านี้

19.2 ข้อกำหนดนี้เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงตามกฎหมายที่ครบถ้วนสมบูรณ์ระหว่างคุณและ WorkPlus+ Cloud และควบคุมการใช้บริการของคุณ (แต่ไม่รวมบริการใดๆ ที่ WorkPlus+ Cloud อาจมอบให้คุณภายใต้ข้อตกลงที่เขียนเป็นลายลักษณ์อักษรแยกต่างหาก) และมีผลแทนที่ข้อตกลงใดๆ ก่อนหน้านี้ระหว่างคุณและ WorkPlus+ Cloud ซึ่งเกี่ยวข้องกับบริการนี้

19.3 คุณยอมรับว่า WorkPlus+ Cloud อาจมีข้อความแจ้งให้คุณทราบ ซึ่งรวมถึงข้อความที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อกำหนดนี้ ทางอีเมล ทางไปรษณีย์ หรือโดยการโพสต์บนบริการนี้

19.4 คุณยอมรับว่า หาก WorkPlus+ Cloud มิได้ใช้หรือบังคับใช้สิทธิ์ตามกฎหมายหรือการชดเชยใดๆ ที่มีอยู่ในข้อกำหนดนี้ (หรือที่ WorkPlus+ Cloud มีผลประโยชน์ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง) จะไม่ถือเป็นการยกเว้นสิทธิ์ของ WorkPlus+ Cloud อย่างเป็นทางการ และสิทธิ์หรือการเยียวยาดังกล่าวจะยังคงมีอยู่สำหรับ WorkPlus+ Cloud

19.5 หากศาลยุติธรรมที่มีอำนาจตัดสินในเรื่องนี้ พิพากษาว่าบทบัญญัติใดๆ ของข้อกำหนดนี้ไม่มีผลบังคับ บทบัญญัตินั้นจะถูกลบออกจากข้อกำหนดนี้ โดยไม่มีผลกระทบต่อส่วนที่เหลือของข้อกำหนดนี้ บทบัญญัติที่เหลือของข้อกำหนดนี้จะยังคงมีผลสมบูรณ์และสามารถบังคับใช้ได้

19.6 คุณยินยอมและยอมรับว่า สมาชิกแต่ละรายของกลุ่มบริษัทที่ WorkPlus+ Cloud เป็นบริษัทแม่ จะเป็นผู้รับประโยชน์ที่เป็นบุคคลที่สามสำหรับข้อกำหนดนี้ และบริษัทอื่นๆ ดังกล่าวจะมีสิทธิ์บังคับใช้โดยตรงและอาศัยบทบัญญัติใดๆ ของข้อกำหนดนี้ ซึ่งให้ผลประโยชน์แก่ (หรือสิทธิ์ที่เป็นประโยชน์แก่) พวกเขา นอกเหนือจากนี้ ไม่มีบุคคลหรือบริษัทอื่นใดที่จะเป็นผู้รับประโยชน์ที่เป็นบุคคลที่สามสำหรับข้อกำหนดนี้

20. ข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับส่วนขยายของ WorkPlus+ Cloud

20.1 ข้อกำหนดภายใต้หัวข้อนี้มีผลเมื่อคุณติดตั้งส่วนขยายบน WorkPlus+ Cloud ส่วนขยายคือโปรแกรมซอฟต์แวร์ขนาดเล็กที่พัฒนาโดย WorkPlus+ Cloud หรือบุคคลที่สาม ซึ่งสามารถแก้ไขหรือปรับปรุงฟังก์ชันของ WorkPlus+ Cloud

20.2 WorkPlus+ Cloud อาจตรวจสอบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (ที่ให้บริการโดย WorkPlus+ Cloud หรือบุคคลที่สาม) เป็นระยะๆ เพื่อตรวจดูว่ามีการอัปเดตสำหรับส่วนขยายหรือไม่ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการแก้ไขข้อบกพร่องหรือฟังก์ชันที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ คุณยอมรับว่าจะมีการร้องขอ ดาวน์โหลด และติดตั้งการอัปเดตดังกล่าวโดยอัตโนมัติ โดยไม่แจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า

20.3 ในบางครั้ง WorkPlus+ Cloud อาจพบส่วนขยายที่ละเมิดข้อกำหนดหรือข้อตกลงทางกฎหมาย กฎหมาย ข้อบังคับ ตลอดจนนโยบายอื่นๆ สำหรับผู้พัฒนาของ WorkPlus+ Cloud จะตรวจสอบส่วนขยายดังกล่าวเป็นครั้งคราว คุณยอมรับว่า WorkPlus+ Cloud อาจปิดการใช้งานหรือนำส่วนขยายใดๆ ออกจากระบบตามที่เห็นสมควร