ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติ Package WorkPlus+ Cloud

Feature - ERP Start Up Business Professional
จำนวนหน่วยงาน Single Company
ขนาดฐานข้อมูล และค่าดูแลรักษารายปี (Baht) 5 GB / 6,000 10 GB / 10,000 10 GB / 10,000
Pay per user (Baht) 790 1,290 2,490
Minimum User 1 user 1 user 1 user
DashBoard on Mobile Application 1 user 1 user 1 user
เหมาะสำหรับ Trading Company
ที่ไม่ซับซ้อน
Trading Company
จ้างสำนักงานบัญชี
Trading Company
มีการจัดทำบัญชีเอง
ข้อมูลพื้นฐาน Start System
ข้อมูลลูกค้า/ผู้ขาย
ข้อมูลประเภทลูกค้า/ผู้ขาย
หน่วยงาน department /สาขา branch
ประเภทสินค้า/กลุ่มสินค้า/ข้อมูลสินค้า
ข้อมูลทีมขาย/เขตการขาย/พนง ขาย
ข้อมูลคลังสินค้า
ผังบัญชี/สมุดบัญชี/รอบบัญชี
บัญชีเงินฝากธนาคาร/สาขา
สกุลเงิน/อัตราแลกเปลี่ยน
สูตรการผลิต Bill Of Material (BOM)
ระบบงานขาย Sale System
ทำใบเสนอราคา Quotation
ใบสั่งขาย Sale Order
บิลขาย Sale Invoice/Tax Invoice
ใบลดหนี้ Credit Note (Return/Discount)
ใบเพิ่มหนี้ Debit Note
สินค้าค้าค้างส่ง
ระบบงานซื้อ Purchase System
ใบขอซื้อ Purchase Request
ใบสั่งซื้อ Purchase Order
ใบรับสินค้า Goods Received
ใบลดหนี้ซื้อ Drebit Note (Return/Discount)
ใบเพิ่มหนี้ซื้อ Debit Note
เพิ่มต้นทุนสินค้า จากการซื้อ
รายการสินค้าค้างรับ
ประวัติการรับสินค้า
ระบบจัดการคลังสินค้า Inventory System
บันทึกรับ-จ่าย-โอนสินค้า
สินค้าคงเหลือ
ตรวจสอบรายการสินค้าค้างรับ
ตรวจสอบรายการสินค้าค้างส่ง
บันทึกตรวจนับสินค้า
รายการสินค้าถึงจุดสั่งซื้อ
ระบบบริหารงานลูกหนี้ Account Receivable
รับชำระหนี้
บันทึกรายได้อื่นๆ
รับเงินมัดจำ
ทำใบเสร็จรับเงินชั่วคราว
ทำใบวางบิล
บันทึกเช็ครับ
ทำใบแจ้งหนี้
ลูกหนี้คงค้าง
ระบบบริหารงานเจ้าหนี้ Account Payable
จ่ายชำระหนี้
บันทึกจ่ายอื่นๆ
จ่ายเงินมัดจำ
ทำใบเตรียบจ่ายเงิน (Pre-Payment)
บันทึกใบรับวางบิล
สมุดเช็คจ่าย
เจ้าหนี้คงค้าง
ระบบบัญชีแยกประเภท General Ledger
สมุดรายวัน    
บันทึกบัญชี    
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย    
ภาษีมูลค่าเพิ่ม    
งบทดลอง    
งบกำไรขาดทุน    
งบแสดงสถานะทางการเงิน (งบดุล)    
สร้างรายงานงบการเงิน    
ปิดบัญชีสินค้าคงเหลือปลายงวด    
ระบบบริหารงานทรัพย์สิน Asset Management
บันทึกประเภททรัพย์สิน, สถานที่เก็บ    
บันทึกทรัพย์สิน    
รับโอนทรัพย์สินจากการซื้อ    
คำนวณค่าเสือมราคาเข้าบัญชีแยกประเภท    
ระบบจัดการ System Management
การจัดการผู้ใช้ User Management
กำหนดสิทธิ์การใช้งาน Access Control
Expansion Feature
Financial
-เงินทุนหมุนเวียน (Cash Flow)    
-เงินสดย่อย (Patty Cash)    
-เงินทดรองจ่าย    
-Bank Statement    
-การสร้างงบประมาณ    
Inventory Control / Production
-ระบบทำใบขอเบิกสินค้า
-ประกอบสินค้าชุด (Assembly)
-เบิกจ่ายสินค้าตามใบสั่งงาน
-เบิกจ่ายสินค้าตาม BOM
-ระบบการยืมคืน-สินค้า
Expansion System
ระบบจัดส่ง Transportation
ระบบวางแผนวัตถุดิบ (MRP I)
ระบบควบคุมคุณภาพสินค้า (QC)
จัดเก็บสินค้าในคลัง Location Management
ระบบจอง Lot สินค้าจากใบสั่งขาย
ระบบขายหน้าร้าน Point of Sale
บันทึกงานโครงการ (Project)
ระบบตรวจสอบ Invoice
Implement and Setting up : One Time Charge
Configuration 3-7 Days
Consult onsite 1 Days
Onsite Training 1 Days 2 Days 3 Days
Form / Report Customized 5 Forms 10 Forms 10 Forms