ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติ Package WorkPlus+ Cloud

Revision 5 update 11/2/2021
Feature - ERP Package Start Up Business Professional
จำนวนหน่วยงาน/บริษัท Single Company
ขนาดฐานข้อมูล และค่าดูแลรักษารายปี (Baht) 5 GB / 6,000 10 GB / 10,000 10 GB / 10,000
Pay per user (Baht/Month/Users) 790 1,290 2,490
Minimum User 1 user 1 user 1 user
DashBoard 1 user 1 user 1 user
Fucntion on Mobile Free Free Free
เหมาะสำหรับ Trading Company
จัดการระบบคลัง ควบคุมงานซื้อ-ขาย ธุรกิจไม่ซับซ้อน
Trading Company
มีการใช้งานระบบการเงิน แต่จ้างสำนักงานบัญชี
Trading Company
ต้องการใช้เต็มระบบ มีการจัดทำบัญชี ปิดงบเอง
ข้อมูลพื้นฐาน Start System
ข้อมูลลูกค้า/ผู้ขาย
ข้อมูลประเภทลูกค้า/ผู้ขาย
หน่วยงาน department /สาขา branch
ประเภทสินค้า/กลุ่มสินค้า/ข้อมูลสินค้า
ข้อมูลทีมขาย/เขตการขาย/พนง ขาย
ข้อมูลคลังสินค้า
ผังบัญชี/สมุดบัญชี/รอบบัญชี
บัญชีเงินฝากธนาคาร/สาขา
สกุลเงิน/อัตราแลกเปลี่ยน
สูตรการผลิต Bill Of Material (BOM)
ระบบงานขาย Sale System
กำำหนดราคาขาย
ทำใบเสนอราคา Quotation
ใบสั่งขาย Sale Order
บิลขาย Sale Invoice/Tax Invoice
ใบลดหนี้ Credit Note (Return/Discount)
ใบเพิ่มหนี้ Debit Note
สินค้าค้าค้างส่ง
ระบบงานซื้อ Purchase System
ใบขอซื้อ Purchase Request
ใบสั่งซื้อ Purchase Order
ใบรับสินค้า Goods Received
ใบลดหนี้ซื้อ Drebit Note (Return/Discount)
ใบเพิ่มหนี้ซื้อ Debit Note
เพิ่มต้นทุนสินค้า จากการซื้อ
รายการสินค้าค้างรับ
ประวัติการรับสินค้า
ระบบจัดการคลังสินค้า Inventory System
บันทึกรับ-จ่าย-โอนสินค้า
สินค้าคงเหลือ
ตรวจสอบรายการสินค้าค้างรับ
ตรวจสอบรายการสินค้าค้างส่ง
บันทึกตรวจนับสินค้า
รายการสินค้าถึงจุดสั่งซื้อ
ระบบบริหารงานลูกหนี้ Account Receivable
รับชำระหนี้ /รับชำระตามใบแจ้งหนี้
บันทึกรายได้อื่นๆ
รับเงินมัดจำ
ทำใบเสร็จรับเงินชั่วคราว
ทำใบวางบิล
บันทึกเช็ครับ
ลูกหนี้คงค้าง (Aging)
ระบบบริหารงานเจ้าหนี้ Account Payable
จ่ายชำระหนี้
บันทึกจ่ายอื่นๆ
จ่ายเงินมัดจำ
ทำใบเตรียมจ่ายเงิน (Pre-Payment)
บันทึกใบรับวางบิล
เจ้าหนี้คงค้าง (Aging)
ระบบบัญชีแยกประเภท General Ledger
สมุดรายวัน    
บันทึกบัญชี    
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย    
ภาษีมูลค่าเพิ่ม    
งบทดลอง    
งบกำไรขาดทุน    
งบแสดงสถานะทางการเงิน (งบดุล)    
เงินฝาก-ถอน ธนาคาร    
สร้างรายงานงบการเงิน    
ปิดบัญชีสินค้าคงเหลือปลายงวด    
ระบบบริหารงานทรัพย์สิน Asset Management
บันทึกประเภททรัพย์สิน, สถานที่เก็บ    
บันทึกทรัพย์สิน    
รับโอนทรัพย์สินจากการซื้อ    
คำนวณค่าเสือมราคาเข้าบัญชีแยกประเภท    
ระบบจัดการ System Management
การจัดการผู้ใช้ User Management
กำหนดสิทธิ์การใช้งาน Access Control
รายการเมนูฟังก์ชั่นการทำงาน ที่เป็น Option ให้เลือกใช้เสริมกับระบบหลัก
Expansion Feature
General Ledger/Financial
EF-GL01 เงินทุนหมุนเวียน (Cash Flow)    
EF-GL02 งบประมาณ (ตามหน่วยงาน)    
EF-GL03 รายงานภาษี VAT รายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย    
Inventory Control / Production
EF-IC01 ใบขอเบิกสินค้า
EF-IC02 แยก/ประกอบสินค้าชุด
EF-IC03 เบิกสินค้าตามใบสั่งงาน (*)
EF-IC04 เบิกสินค้าตามใบสั่งขาย
EF-IC05 ระบบการยืม-คืนสินค้า
EF-IC06 สินค้า Serial No
EF-IC07 QC Pass โอนสินค้าจากการตรวจคุณภาพ
EF-IC08 ระบบตรวจสอบ invoice double check
EF-IC09 ระบบการโอนสินค้า (DC)
EF-IC10 โอนสินค้าตามใบขอเบิก
EF-IC11 ปรับต้นทุนสินค้าจากการผลิต
EF-IC12 ปรับต้นทุนผลิต
EF-IC13 แปลงรหัสสินค้า
ระบบงานขาย Sale System
EF-SS01 ใบส่งสินค้า
EF-SS02 ระบบจอง Lot สินค้าจากใบสั่งขาย
EF-SS03 Sale Interface (**)
EF-SS04 ระบบตรวจสอบ Invoice Tracking
EF-SS05 ใบสั่งขายพร้อมจัดส่ง
ระบบงานซื้อ Purchase System
EF-PS01 เพิ่มต้นทุนสินค้าจากการจ้างผลิต
ระบบบริหารงานลูกหนี้ Account Receivable
EF-AR01 ทำใบแจ้งหนี้
ระบบบริหารงานเจ้าหนี้ Account Payable
EF-AP01 สมุดเช็คจ่าย (ทะเบียนเช็ค)
EF-AP02 เงินสดย่อย (Patty Cash)
EF-AP03 เงินทดรองจ่าย
Expansion System
ES-01 ระบบจัดส่ง Transportation
ES-02 ระบบวางแผนการผลิต (Production Planning-MRP)
ES-03 ระบบควบคุมคุณภาพสินค้า (QC)
ES-04 จัดเก็บสินค้าในคลัง Location Management * v.1 , v.2
ES-05 ระบบขายหน้าร้าน Point of Sale
ES-06 บันทึกงานโครงการ (Project)
ES-07 ระบบเงินเดือน HR Payroll *
ES-08 Engineering (BOM Management)
ES-09 Sale Analysis
ES-10 ระบบบริหารงานศูนย์บริการรถยนต์
(Automotive Management Service)
ES-11 ระบบงานฝากขายสินค้า Consignment
ES-12 ระบบงานบริการ Service Management
Implement and Setting up : One Time Charge
Configuration 3-7 Days
Consult onsite 1-2 Day
Import Master file 1-2 Manday
Onsite Training (Day /5 hrs.) 2 2 3
Form / Report Customized 5 Forms 8 Forms 10 Forms