ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติ Package WorkPlus+ Cloud

Revision 2 update 4/1/2019
Feature - ERP Start Up Business Professional
จำนวนหน่วยงาน Single Company
ขนาดฐานข้อมูล และค่าดูแลรักษารายปี (Baht) 5 GB / 6,000 10 GB / 10,000 10 GB / 10,000
Pay per user (Baht/Month/Users) 790 1,290 2,490
Minimum User 1 user 1 user 1 user
DashBoard on Mobile Application 1 user 1 user 1 user
เหมาะสำหรับ Trading Company
ที่ไม่ซับซ้อน
Trading Company
จ้างสำนักงานบัญชี
Trading Company
มีการจัดทำบัญชีเอง
ข้อมูลพื้นฐาน Start System
ข้อมูลลูกค้า/ผู้ขาย
ข้อมูลประเภทลูกค้า/ผู้ขาย
หน่วยงาน department /สาขา branch
ประเภทสินค้า/กลุ่มสินค้า/ข้อมูลสินค้า
ข้อมูลทีมขาย/เขตการขาย/พนง ขาย
ข้อมูลคลังสินค้า
ผังบัญชี/สมุดบัญชี/รอบบัญชี
บัญชีเงินฝากธนาคาร/สาขา
สกุลเงิน/อัตราแลกเปลี่ยน
สูตรการผลิต Bill Of Material (BOM)
ระบบงานขาย Sale System
กำำหนดราคาขาย
ทำใบเสนอราคา Quotation
ใบสั่งขาย Sale Order
บิลขาย Sale Invoice/Tax Invoice
ใบลดหนี้ Credit Note (Return/Discount)
ใบเพิ่มหนี้ Debit Note
สินค้าค้าค้างส่ง
ระบบงานซื้อ Purchase System
ใบขอซื้อ Purchase Request
ใบสั่งซื้อ Purchase Order
ใบรับสินค้า Goods Received
ใบลดหนี้ซื้อ Drebit Note (Return/Discount)
ใบเพิ่มหนี้ซื้อ Debit Note
เพิ่มต้นทุนสินค้า จากการซื้อ
รายการสินค้าค้างรับ
ประวัติการรับสินค้า
ระบบจัดการคลังสินค้า Inventory System
บันทึกรับ-จ่าย-โอนสินค้า
สินค้าคงเหลือ
ตรวจสอบรายการสินค้าค้างรับ
ตรวจสอบรายการสินค้าค้างส่ง
บันทึกตรวจนับสินค้า
รายการสินค้าถึงจุดสั่งซื้อ
ระบบบริหารงานลูกหนี้ Account Receivable
รับชำระหนี้
บันทึกรายได้อื่นๆ
รับเงินมัดจำ
ทำใบเสร็จรับเงินชั่วคราว
ทำใบวางบิล
บันทึกเช็ครับ
ลูกหนี้คงค้าง
ระบบบริหารงานเจ้าหนี้ Account Payable
จ่ายชำระหนี้
บันทึกจ่ายอื่นๆ
จ่ายเงินมัดจำ
ทำใบเตรียบจ่ายเงิน (Pre-Payment)
บันทึกใบรับวางบิล
เจ้าหนี้คงค้าง
ระบบบัญชีแยกประเภท General Ledger
สมุดรายวัน    
บันทึกบัญชี    
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย    
ภาษีมูลค่าเพิ่ม    
งบทดลอง    
งบกำไรขาดทุน    
งบแสดงสถานะทางการเงิน (งบดุล)    
สร้างรายงานงบการเงิน    
ปิดบัญชีสินค้าคงเหลือปลายงวด    
ระบบบริหารงานทรัพย์สิน Asset Management
บันทึกประเภททรัพย์สิน, สถานที่เก็บ    
บันทึกทรัพย์สิน    
รับโอนทรัพย์สินจากการซื้อ    
คำนวณค่าเสือมราคาเข้าบัญชีแยกประเภท    
ระบบจัดการ System Management
การจัดการผู้ใช้ User Management
กำหนดสิทธิ์การใช้งาน Access Control
Expansion Feature
General Ledger/Financial
EF-GL01 เงินทุนหมุนเวียน (Cash Flow)    
EF-GL02 เงินสดย่อย (Patty Cash)    
EF-GL03 เงินทดรองจ่าย    
EF-GL04 งบประมาณ (ตามหน่วยงาน)    
Inventory Control / Production
EF-IC01 ใบขอเบิกสินค้า
EF-IC02 แยก/ประกอบสินค้าชุด
EF-IC03 เบิกสินค้าตามใบสั่งงาน (*)
EF-IC04 เบิกสินค้าตามใบสั่งขาย
EF-IC05 ระบบการยืม-คืนสินค้า
EF-IC06 สินค้า Serial No
ระบบงานขาย Sale System
EF-SS01 ใบส่งสินค้า
EF-SS02 ระบบจอง Lot สินค้าจากใบสั่งขาย
EF-SS03 Sale Interface (**)
EF-SS04 ระบบตรวจสอบ Invoice Tracking
EF-SS05 ใบสั่งขายพร้อมจัดส่ง
ระบบงานซื้อ Purchase System
EF-PS01 เพิ่มต้นทุนสินค้าจากการจ้างผลิต
ระบบบริหารงานลูกหนี้ Account Receivable
EF-AR01 ทำใบแจ้งหนี้
ระบบบริหารงานเจ้าหนี้ Account Payable
EF-AP01 สมุดเช็คจ่าย (ทะเบียนเช็ค)
Expansion System
ES01 ระบบจัดส่ง Transportation
ES02 ระบบวางแผนการผลิต (Production Planning)
ES03 ระบบควบคุมคุณภาพสินค้า (QC)
ES04 จัดเก็บสินค้าในคลัง Location Management
ES05 ระบบขายหน้าร้าน Point of Sale
ES06 บันทึกงานโครงการ (Project)
ES07 ระบบตรวจสอบ invoice double check
ES08 ระบบเงินเดือน HR Payroll
ES09 Engineering (BOM Management)
ES10 Sale Analysis
ES11 ระบบบริหารงานศูนย์บริการรถยนต์
(Automotive Management Service)
Implement and Setting up : One Time Charge
Configuration 3-7 Days
Consult onsite 1 Days
Onsite Training 1 Days 2 Days 3 Days
Form / Report Customized 5 Forms 10 Forms 10 Forms