ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติ Package WorkPlus+ Cloud

Revision 8 update 25/01/2023
Feature - ERP Package Start Up Business Professional
จำนวนหน่วยงาน/บริษัท Single Company
ขนาดฐานข้อมูล และค่าดูแลรักษารายปี (Baht) 5 GB / 6,000 10 GB / 10,000 10 GB / 10,000
Pay per user (Baht/Month/Users) 790 1,290 2,490
Minimum User 1 user 1 user 1 user
DashBoard 1 user 1 user 1 user
Fucntion on Mobile Free Free Free
เหมาะสำหรับ Trading Company
จัดการระบบคลัง ควบคุมงานซื้อ-ขาย ธุรกิจไม่ซับซ้อน
Trading Company
มีการใช้งานระบบการเงิน แต่จ้างสำนักงานบัญชี
Trading Company
ต้องการใช้เต็มระบบ มีการจัดทำบัญชี ปิดงบเอง
ข้อมูลพื้นฐาน Start System
ข้อมูลลูกค้า/ผู้ขาย
ข้อมูลประเภทลูกค้า/ผู้ขาย
หน่วยงาน department /สาขา branch
ประเภทสินค้า/กลุ่มสินค้า/ข้อมูลสินค้า
ข้อมูลทีมขาย/เขตการขาย/พนง ขาย
ข้อมูลคลังสินค้า
ผังบัญชี/สมุดบัญชี/รอบบัญชี
บัญชีเงินฝากธนาคาร/สาขา
สกุลเงิน/อัตราแลกเปลี่ยน
สูตรการผลิต Bill Of Material (BOM)
ระบบงานขาย Sale System
กำหนดราคาขาย
ทำใบเสนอราคา Quotation
ใบสั่งขาย Sale Order
บิลขาย Sale Invoice/Tax Invoice
ใบลดหนี้ Credit Note (Return/Discount)
ใบเพิ่มหนี้ Debit Note
สินค้าค้าค้างส่ง
ระบบงานซื้อ Purchase System
ใบขอซื้อ Purchase Request
ใบสั่งซื้อ Purchase Order
ใบรับสินค้า Goods Received
ใบลดหนี้ซื้อ Drebit Note (Return/Discount)
ใบเพิ่มหนี้ซื้อ Debit Note
เพิ่มต้นทุนสินค้า จากการซื้อ
รายการสินค้าค้างรับ
ประวัติการรับสินค้า
ระบบจัดการคลังสินค้า Inventory System
บันทึกรับ-จ่าย-โอนสินค้า
สินค้าคงเหลือ
ตรวจสอบรายการสินค้าค้างรับ
ตรวจสอบรายการสินค้าค้างส่ง
บันทึกตรวจนับสินค้า
รายการสินค้าถึงจุดสั่งซื้อ
ระบบบริหารงานลูกหนี้ Account Receivable
รับชำระหนี้ /รับชำระตามใบแจ้งหนี้
บันทึกรายได้อื่นๆ
รับเงินมัดจำ
ทำใบเสร็จรับเงินชั่วคราว
ทำใบวางบิล
บันทึกเช็ครับ
ลูกหนี้คงค้าง (Aging)
ระบบบริหารงานเจ้าหนี้ Account Payable
จ่ายชำระหนี้
บันทึกจ่ายอื่นๆ
จ่ายเงินมัดจำ
ทำใบเตรียมจ่ายเงิน (Pre-Payment)
บันทึกใบรับวางบิล
เจ้าหนี้คงค้าง (Aging)
ระบบบัญชีแยกประเภท General Ledger
สมุดรายวัน    
บันทึกบัญชี    
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย    
ภาษีมูลค่าเพิ่ม    
งบทดลอง    
งบกำไรขาดทุน    
งบแสดงสถานะทางการเงิน (งบดุล)    
เงินฝาก-ถอน ธนาคาร    
สร้างรายงานงบการเงิน    
ปิดบัญชีสินค้าคงเหลือปลายงวด    
ระบบบริหารงานทรัพย์สิน Asset Management
บันทึกประเภททรัพย์สิน, สถานที่เก็บ    
บันทึกทรัพย์สิน    
รับโอนทรัพย์สินจากการซื้อ    
คำนวณค่าเสือมราคาเข้าบัญชีแยกประเภท    
ระบบจัดการ System Management
การจัดการผู้ใช้ User Management
กำหนดสิทธิ์การใช้งาน Access Control
รายการเมนูฟังก์ชั่นการทำงาน ที่เป็น Option ให้เลือกใช้เสริมกับระบบหลัก
Expansion Feature
General Ledger/Financial
GL01 เงินทุนหมุนเวียน (Cash Flow)    
GL02 งบประมาณ (ตามหน่วยงาน)    
GL03 เงินทดรองจ่าย  
GL04 รายงานภาษี VAT รายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย  
GL05 Quick view
             - รายงานภาษี VAT
             - รายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย
   
GL06 Costing Allocate    
Inventory Control / Production
IC01 ใบขอเบิกสินค้า
IC02 แยก/ประกอบสินค้าชุด
IC03 เบิกสินค้าตามใบสั่งงาน (*)
IC04 เบิกสินค้าตามใบสั่งขาย
IC05 ระบบการยืม-คืนสินค้า
IC06 สินค้า Serial No
IC07 QC Pass โอนสินค้าจากการตรวจคุณภาพ
IC08 ระบบตรวจสอบ invoice double check
IC09 ระบบการโอนสินค้า (DC)
IC10 โอนสินค้าตามใบขอเบิก
IC11 ปรับต้นทุนสินค้าจากการผลิต
IC12 ปรับต้นทุนผลิต
IC13 แปลงรหัสสินค้า
IC14 รับสินค้า MR
IC15 MRP I
ระบบงานขาย Sale System
SS01 ใบส่งสินค้า
SS02 ระบบจอง Lot สินค้าจากใบสั่งขาย
SS03 Sale Interface (**)
SS04 ระบบตรวจสอบ Invoice Tracking
SS05 ใบสั่งขายพร้อมจัดส่ง
ระบบงานซื้อ Purchase System
PS01 เพิ่มต้นทุนสินค้าจากการจ้างผลิต
ระบบบริหารงานลูกหนี้ Account Receivable
AR01 ทำใบแจ้งหนี้
ระบบบริหารงานเจ้าหนี้ Account Payable
AP01 สมุดเช็คจ่าย (ทะเบียนเช็ค)
AP02 เงินสดย่อย (Patty Cash)
Expansion System
ES01 ระบบจัดส่ง Transportation
ES02 ระบบวางแผนการผลิต (Production Planning-MRP)
ES03 ระบบควบคุมคุณภาพสินค้า (QC)
ES04 จัดเก็บสินค้าในคลัง Location Management * v.1 , v.2
ES05 ระบบขายหน้าร้าน Point of Sale
ES06 บันทึกงานโครงการ (Project)
ES07 ระบบเงินเดือน HR Payroll *
ES08 Engineering (BOM Management)
ES09 Sale Analysis
ES10 ระบบบริหารงานศูนย์บริการรถยนต์
(Automotive Management Service)
ES11 ระบบงานฝากขายสินค้า Consignment
ES12 ระบบซ่อมบำรุง
ES13 ระบบงานบริการ Service Management
Implement and Setting up : One Time Charge
Configuration 7-14 Days
Consult onsite 1-2 Day
Import Master file 1-2 Manday
Onsite Training (Day /5 hrs.) 2 2 3
Form / Report Customized 5 Forms 8 Forms 10 Forms